NIAS Programme for Senior Executives (January 6 to 11, 2020)